fbpx

תקנון האתר

1. מבוא

 • לצורך הנוחות, איחדנו עבורך את במסמך זה (להלן: “ההסכם”) את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, ומדיניות הדיוור והפרסומות המתייחסים לפעילותך במתחמי ניו מדיה ו/או באמצעים הווירטואליים המופעלים כיום ואשר יופעלו בעתיד על ידי עידן סטרול ח.פ. 204748644 (להלן, “מפעיל המערכת”) ו/או צוות הפיתוח ו/או התפעול אותו הוא מוביל, לפי העניין (להלן: “המערכת”). מובהר, כי “המערכת” כהגדרתה, כוללת בין היתר את המתחמים המופעלים על ידי מפעיל המערכת הבאים: courses.mimesisclinic.co.il, www.mimesisclinic.co.il, ו/או כל מתחם שיהיה בנוסף אליהם ו/או יבוא במקומם, לרבות דפי נחיתה, מכירה, תודה, קורסים, הרצאות, סמינרים, סדנאות, וובינרים, קבוצות, פורומים, בלוגים וכיו”ב, לרבות אפליקציות, פלטפורמות חברתיות, שיווקיות ואחרות, והכל כל עוד לא נחתם הסכם ספציפי פרטני בין הצדדים לעניין כזה או אחר.

 • ככל שיש לך שאלה בנוגע למערכת ו/או להסכם זה, אנא פנה אל המערכת באמצעות כתובת הדוא”ל idan@strul.co.il או בטלפון 0523462064, או בדואר לכתובת: עידן סטרול, השומר 6 קריית ביאליק 2723747.

 • לתשומת ליבך, למפעיל המערכת הזכות לעדכן הסכם זה – בין בעצמו ובין באמצעות כל מי מטעמו, וכן לשנות כל תנאי מתנאיו וכל פרט בו, להוסיף לו או לגרוע ממנו בכל עת. כל שינוי כאמור יחול עלייך כמשתמש החל ממועד השינוי. האחריות לחזור ולקרוא מעת לעת את תנאי הסכם זה חלה עליך, ועל כן אנו מעודדים אותך לבדוק מדיניות זו ולוודא שהיא הולמת את ציפיותיך.

2. תנאי שימוש

2.1 מטרת המערכת והסכמתך לשימוש בה

 • מטרת המערכת ו/או אזורים בה היא להעניק לך גישה למידע בתחום הייעוץ העסקי ו/או השיווק ו/או להדריך לקוחות כיצד לייצר מוצר דיגיטלי ו/או לספק מידע הקשור בהתפתחות אישית בקשר עם עסקיך ו/או להניע שינויים בעסק ו/או כיצד לנהל קונפליקטים ו/או לקדם את עסקך וכיו”ב- והכל, בהתאם לתנאי הסכם זה הכוללים, בין היתר את מדיניות הפרטיות ומדיניות הדיוור והפרסומות.

 • מובהר, כי מפעיל המערכת ו/או כל מי מטעמה עשויים לכלול במערכת אזורים אינטראקטיביים ו/או סגורים, ורשאים הם לשנותם, להרחיבם ו/או לצמצמם לפי שיקול דעתם לצורך ניהול עניין ספציפי או כללי וכן להוסיף להם קהלי יעד או לגרוע מהם קהלי יעד בכל עת.

 • בשימושך במערכת הנך מצהיר/ה כי הנך בעל/ת עסק ועושה ו/או בכוונתך לעשות שימוש אישי במידע לצרכיך העסקיים (במובחן מצרכיהם העסקיים של אחרים). כמו כן הנך מצהיר/ה כי הנך מודע/ת לכך שהמידע המסופק הוא מידע כללי בלבד, ואין לראות במידע המובא במערכת כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית / פרטנית ו/או תחליף לאלו. בשימושך במערכת הנך מצהיר/ה כי יישום המידע ייעשה אך ורק לאחר חישוב הסיכונים והיתרונות הרלבנטיים המותאמים לאופי עסקייך וככל הנדרש, לאחר קבלת ייעוץ פיננסי, משפטי ו/או ליווי פרטני. כמו כן הנך מצהיר/ה כי ידוע לך, שמידת ההצלחה של עסקך הנה בעלת תלות בגורמים משתנים כגון טיב המוצר / השירות, מחירו, קהל היעד הפוטנציאלי שלו, הזמן והמשאבים האחרים המושקעים על ידך, וכן פרמטרים רבים אחרים, ועל כן לא ניתן לייחס אי הצלחה עסקית לטיבו של המידע המובא במערכת.

 • השימוש במערכת כרוך במסירת מידע אודותיך למערכת ו/או לצדדים נוספים, כמפורט בהסכם זה, והנך עשוי להידרש לבצע תשלומים דרכו. מידע מפורט אודות השימושים שנעשים במידע הנאסף אודותיך, מופיעים במדיניות הפרטיות, ובמדיניות הדיוור והפרסומות של מפעיל המערכת.

 • בעשיית שימוש במערכת הנך מאשר/ת כי הנך מעל גיל 18 ומביע את הסכמתך לכל תנאי הסכם זה, הכוללים גם את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

 • השימוש במערכת מתייחס לדיני מדינת ישראל, ואינו מתיימר להיות תואם לדין החל במדינות זרות, ועל כן נועד למשתמשים שהם תושבי מדינת ישראל בלבד.

 • אם אינך עומד באחד מהתנאים האמורים לעיל או אם אינך מסכים לתנאי מתנאי ההסכם, אנא צא לאלתר מהמערכת והימנע מהשימוש בה.

 • בשימושך במערכת, הנך מתחייב להקפיד בשמירת תנאי הסכם זה, תנאי כל דין והנחיות מטעם המערכת ולהימנע מביצוע פעולות שלא ניתנה לגביהן הרשאה מפורשת מטעם המערכת.

2.2 כללים בקשר עם הגישה למערכת ו/או לאזורים בה והרישום אליהם

 • בהליכי הרשמה הנך עשוי להידרש למסור פרטים כגון שם מלא, דוא”ל, כתובת, טלפון, פרטי כרטיס אשראי, וכיו”ב. ככל שהנך נדרש לספק פרטים על מנת להירשם למערכת או לאזור כלשהו בה, עליך לספק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים.

 • ככל שתונפק גישה מוגבלת למערכת ו/או לאזור מסוים, הרי שהגישה ו/או הסיסמה הנן אישיות ואין להעבירן לכל גורם אחר ו/או להעניק לכל גורם אחר הרשאה לשימוש בה / גישה אליה ו/או אל המערכת, לרבות כל חלק ו/או תוכן שבה, ולרבות הצגת תכנים מתוך המערכת לצדדים שלישיים בכל דרך.

 • אין להתחזות, אין ליצור יותר משם משתמש אחד ואין להציג מצגי שווא כלפי צד שלישי.

 • בעלת המערכת עשויה להחליט בכל עת על הגבלת הגישה למערכת ו/או לאזורים בה, בין באמצעות סיסמה, הצבת מגבלת זמן בין באמצעות הגבלת מספר צפיות, הגבלת צפיה למנוי בודד באופן שלא תתאפשר צפיה סימולטנית, וכן הגבלות טכנולוגיות ו/או אחרות לפי שיקול דעתה, ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכך.

 • ידוע לך, כי צפייה בתכנים ששותפו והמיועדים לצפייה עבורך, ברמת הפרדה גבוהה (High Definition) תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף, ומובהר, כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שהנך עושה בפס העומד לרשותך באותו זמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלך. למפעיל המערכת לא תהיה כל אחריות לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט ו/או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטת מפעיל המערכת ו/או מי מטעמו.

 • מודגש, כי מטרת הענקת הגישה למערכת במחיר המוצע היא הענקת גישה אישית לאדם בודד. חל איסור על איש מקצוע / כל תאגיד / כל אורגן קולקטיבי / משפחה (וכד’) לרכוש את הגישה למנוי או לשירות אחר בתשלום, ולהעניקה ללקוחותיו / לעובדיו / לספקיו / לבני משפחה / אנשים קשורים אחרים מבלי לקבל אישור פרטני מראש ובכתב ממפעיל המערכת.

 • מוסכם, כי מבלי לגרוע מזכותו של מפעיל המערכת לפעול בהתאם לכל דין בקשר עם התחזות כאמור (לרבות הגשת תלונה בגין היות דבר המעשה עבירה פלילית), לא תהיה למי שפעל בדרך זו כל עילה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעיל המערכת בגין צעדים שינקטו בעקבות כך, וכי במקרה בו יתגלה מעשה כאמור, יהווה הדבר חזקה כי המתחזה פעל לצורך העתקה בלתי מורשית של תכנים המוגנים בזכויות יוצרים או עשיית שימוש לרעה במערכת, אשר תזכה את מפעיל המערכת בפיצוי ללא הוכחת נזק בסך המקסימלי הקבוע בחוק זכות יוצרים התשס”ח – 2007 בגין כל הפרה. מוסכם, כי הוכחה לכאורה כי משתמש פעל תחת שם או זהות בדויה, תזכה את מפעיל המערכת מעבר להגבלת הגישה אל המערכת ו/או דרישה לתשלום פיצוי אף בסעד של חשיפת פרטי המשתמש לפי דרישתו בבית המשפט, כאילו נתקיימו כל הדרישות הקבועות בדין לחשיפת פרטי המשתמש.

 • מובהר, כי מפעיל המערכת ו/או מי מטעמו רשאים אך אינם חייבים להתקין אמצעי אבטחה שמטרתם לוודא כי השימוש בסיסמה ובגישה אל המערכת (לרבות אל הקבצים שבתוכה) אשר הונפקה לך נעשה בתום לב ובאמצעותך בלבד, וכי לא נעשה שימוש לרעה במערכת ו/או בתכנים הקשורים אליה, ו/או אמצעי אבטחה אחרים לפי שיקול דעתו.

 • מפעיל המערכת ו/או מי מטעמו רשאים, לפי שיקול דעתם למנוע / לנתק את הגישה למערכת ו/או לכל חלק בה לרבות אזורי תמיכה ו/או למחוק כל נתון שהועלה על ידך אליה בתום תקופת הענקת הגישה ו/או בכל עת אחרת במקרה של חשש אצל מפעיל המערכת כי נעשה שימוש לרעה במערכת ו/או כי הופר הסכם זה. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה חוקית העומדת לרשות מפעיל המערכת בהתאם לדין ו/או להסכם זה בקשר עם סיום מוקדם יותר של הגישה, ו/או הגבלת הגישה למערכת. כמו כן מוסכם, כי בכל מקרה, לרבות המקרים המצוינים לעיל – לא תהיה למפעיל המערכת כל אחריות במקרה של אבדן ו/או מחיקת נתונים, ככל שנמחקו מכל סיבה שהיא.

 • יש להודיע למערכת באופן מידי אודות כל ניסיון פריצה למערכת ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ו/או התחזות מטעם צד שלישי, ככל שהנך נחשף אליה.

 • אין להשתמש בכל תוכנה ו/או יישום העשוי להזיק למערכת ו/או למשתמשים בה, לרבות באמצעות “וירוסים”, “זוחלים”, “רובוטים”, “עכבישים”, תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים, אמצעים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה או אימות ו/או למנוע גישה ממשתמשים אחרים או לשבש את הגישה למערכת, ליצור עומס על המערכת, וכיו”ב ואין לבצע כל הנדסה חוזרת ו/או שינוי ו/או עדכון במערכת, פרטיה, קבציה והנתונים ו/או המידע ו/או התכנים המונגשים על ידה ו/או הקשורים אליה.

2.3 קניין רוחני, וזכויות בתכני/מוצרי משתמשים וצדדים שלישיים

 • השימוש במערכת עשוי לכלול בין היתר תכנים שאותם מעלים משתמשים (להלן: “תכני משתמשים”), וכן תכנים שנוצרו על ידי צדדים שלישיים שאינם משתמשים (להלן: “תכני צד ג'”), כגון פרסומות, מידע על פעילויות וכיו”ב ו/או מוצרים המסופקים ו/או מיוצרים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “מוצרי צד ג'”). למעט תכני משתמשים ותכני צד ג’ (ככל שאלו אכן אינם שייכים למפעיל המערכת) ו/או מוצרי צד ג’, כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה סימני המסחר וזכויות היוצרים במערכת, בתכניה ובכל תוכן קשור (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לוגו הפעילות / פעילויות אותן מקדם מפעיל המערכת, נתונים, מידע, תכנים מילוליים ו/או חזותיים ו/או קוליים ו/או אורקוליים ו/או שילובים שלהם, לרבות תכני לימוד והדרכה, סרטוני וידאו, קבצי שמע, מוסיקה, מערכי שיעור, קבצי תרגול ושאלות ותשובות, עיצובים, צילומים, תמונות, איורים, דמויות, מצגות, ממשקים, הנפשות, הדמיות, אייקונים, טכנולוגיות, קוד מקור, תוכנות, יישומים, יצירות אחרות, זכויות מוסריות וכו’) – (בהסכם זה: “התכנים”), שייכות ושמורות באופן בלעדי למפעיל המערכת.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי מפעיל המערכת משקיע והשקיע זמן, משאבים כספיים, אינטלקטואליים ואחרים רבים, בין היתר ביצירת התכנים, ליקוט נתונים, מידע, בניית דרכי עבודה, פורמטים וריכוזם, והעמדתם בצורה נגישה ונוחה לך ולמשתמשים האחרים. על כן, בין אם אלו בבעלות מפעיל המערכת ו/או מוגנים בזכויות קניין רוחני, ובין אם אלו אינם בבעלותו של מפעיל המערכת ו/או אינם מוגנים בזכויות קניין רוחני, העמדתם לרשותך כמשתמש, נועדה אך ורק לצורך עיונך בהם בהתאם להסכם זה, ואין להעבירם לגורם אחר ו/או לעשות בהם כל שימוש שלא ניתנה לגביו רשות מפורשת על ידי מפעיל המערכת ו/או כל שימוש שהזכות הייחודית לעשותו נתונה לבעל זכויות קניין רוחני.

 • עליך לקחת בחשבון כי ייתכן והמערכת תציג או יוצגו בה תכני צד ג’ ו/או תכנים של משתמשים אחרים, הכוללים המלצות, מידע על פעילויות שונות, קישורים, פרסומות או תכנים דומים, וכן פרסומים (גלויים ו/או סמויים), וכי יתכן שמפעיל המערכת יציג בפניך תוכנות ו/או שירותים ו/או מוצרים. מובהר, כי אין המערכת מתיימרת לוודא את דיוק כל הפרטים המובאים במערכת, אמיתותם, ו/או איכותם, ואף אם אלו הומלצו על ידה, הרי שכצרכן זהיר, כל אחריות בקשר לשימוש ו/או עשיית פעולה בקשר אליהם חלה עליך בלבד והנך מתחייב לבדוק היטב את טיב השירותים ו/או המוצרים מראש והתאמתם לעסקיך. כמו כן מובהר, כי לא כל קישור שיוצג במערכת הנו קישור המוביל למתחם שהנו בבעלותו של מפעיל המערכת, ועל כן הנך נדרש להתנהג כמשתמש זהיר ולוודא את מהותו של החומר המוצג בפניך.

 • ככל שהנך מעלה ו/או משתף חומר מכל סוג שהוא (לרבות טקסטים ו/או תמונות) ו/או מידע ו/או נתון כלשהו ו/או רעיון לרבות לפיתוח שדרוג ו/או שיפור המערכת ו/או בקשר אליה, הנך עושה זאת באחריותך הבלעדית וללא כל דרישה כספית / אחרת ממפעיל המערכת לרבות בקשר לכל שימוש שייעשה בהם לפי הסכם זה. הנך מאשר כי חומר ו/או מידע ו/או נתון זה הנם יצירתך המקורית ופרי עטך, ו/או כי קיבלת, ככל שהדבר נדרש, את מלוא ההרשאות הנדרשות לעשות בהם שימוש לפי כל דין ולפי הסכם זה, כי אין בהם פגיעה בכל דין ו/או צד ג’ וכי הנך מעניק למפעיל המערכת רישיון בלתי חוזר לעשות בהם כל שימוש ו/או ניצול לרבות מסחרי לפי שיקול דעתו המוחלט של מפעיל המערכת ו/או מי מטעמו, לרבות עריכתם, יצירת יצירות נגזרות ו/או נלוות (ובכללן תרגומים ו/או עיבודים) וכן העתקתם של החומרים והיצירות הנגזרות ו/או הנלוות, הצגתם, העמדתם ו/או העברתם לרשות הציבור, הקרנתם, שידורם, השכרתם ו/או הענקת רישיונות משנה לצדדים שלישיים, פרסומם, הפצתם, שילובם בחומר שיווקי ו/או פרסומי וניצולם של כל אלו בכל דרך שהיא והכל ללא מגבלת זמן, מדיה (בין שהיא ידועה כיום ובין שתומצא בעתיד), פורמט, טריטוריה או מספר שימושים בין בכל אזור במערכת ו/או באתרים חברתיים, ובין בכל מקום אחר המשרת את תועלתה של מפעיל המערכת. כמו כן, הנך מאשר כי לא תהיה לך, וכי הנך מוותר על כל טענה בקשר לאמור לעיל ו/או לזכויותיך המוסריות לרבות בדבר קבלת קרדיט ככל שהדבר מתייחס ליצירה שהנך בעל הזכויות בה.

 • מובהר, כי אין המערכת יכולה לנטר את המידע המועלה למערכת או לעקוב, לשלוט או לדעת על כל שימוש פסול ו/או מפר בתכנים כלשהם. עם זאת, ככל שמפעיל המערכת ו/או כל מי מטעמו יבחרו לעשות כן, יהיו הם רשאים לפעול לפי שיקול דעתם בקשר לכל חומר כאמור, מבלי שיחויבו בכל אחריות ו/או בכל חובה לרבות חובת דיווח ו/או נימוק בקשר לפעילותם.

 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל, למערכת שמורה הזכות למחוק כל חומר שיראה לה כלא ראוי, פוגעני או לא תואם את דרישות המערכת, צרכיה או רוחה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעיל המערכת, ורשאי הוא להותיר בידיו עותקים לצרכים משפטיים ו/או פנימיים אחרים. מוסכם, כי לא תחול על מפעיל המערכת כל אחריות או חובת הנמקה, גילוי ו/או חובה אחרת בקשר לכך.

2.4 השתתפותך במפגשים פרונטליים אליהם הוזמנת /נרשמת באמצעות המערכת (כנסים, סדנאות, הרצאות וכיו”ב) / כאלו המתקיימים במסגרת המערכת (כגון ובינרים)

 • מפעיל המערכת עשוי מעת לעת לקיים כנסים ו/או ימי עיון ו/או הרצאות ו/או סדנאות ו/או אירועים פרונטליים אחרים אליהם תוזמן.

 • ידוע לך והנך מסכים, כי אירועים פרונטליים אלו, וכן השתתפותך בהם עשויים להיות מתועדים, וכי כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני ובכללם זכויות היוצרים בתיעוד כאמור שייכות למפעיל המערכת אשר תהא רשאית לנצלן לפי שיקול דעתה לרבות לצרכים מסחרים ו/או לצרכי קידום. בהשתתפותך בסיורים הנך מעניק למפעיל המערכת רשות לתעד את קולך, שמך, תמונתך, דמותך ו/או ביצועיך, ומתחייב כי לא תצלם ו/או תתעד את האירועים בכל דרך מבלי לקבל את הרשות לעשות כן מטעם מפעיל המערכת (וככל שתינתן רשות זו הרי שמובהר, כי כל הזכויות בתכנים המתועדים על ידך תהיינה של מפעיל המערכת ושימושך בהם יותר אך ורק בהתאם לתנאי הסכם זה ולמטרות אישיות. ככל הנדרש, יש לראות בסעיף זה ככתב העברת זכויות וויתור על כל זכות שיכולה להיות לך בחומר המתועד למפעיל המערכת).

2.5 הגבלות בקשר לחומר המשותף על ידך

 • ככל שהמערכת תכלול אזורים אינטראקטיביים כאמור, הרי שהנך מתחייב להימנע מהצגת מצגי שווא ו/או הטעיה, העלאת תוכן בלתי מהימן, בלתי מדויק, שקרי ו/או בלתי חוקי.

 • הנך מתחייב לשמור על לשון נקיה ומנומסת, ולהימנע מהתבטאויות ו/או שיתוף תכנים ו/או ביצוע פעולות אחרות, ככל שאלו אינם קשורים לנושאים המטופלים על ידי המערכת ו/או באזור הספציפי, לפי העניין, ו/או כאלו העשויים להוות לשון הרע, וכן להימנע מהשמצה, גינוי, פגיעה בשם טוב, פגיעה בטעם הטוב, פגיעה ברגשות הציבור, פרסום חומר תועבה, הסתה לגזענות, שנאה, אלימות, הטרדה ו/או איום, פגיעה בפרטיותם ו/או בזכות הפרסום של גורמים כלשהם, וכן מכל פגיעה בדין לרבות אך לא רק הפרת קניין רוחני.

 • יש להימנע מפגיעה בצדדים שלישיים, לרבות פרסום ושימוש בכל תיעוד שעניינו מידע של אדם אחר ו/או אודות אדם אחר ו/או דמותו לרבות נתונים רגישים של אחרים, המהווים סודות מסחריים (כגון נתונים עסקיים, מספר לקוחות, הכנסות וכיו”ב) פרסום כתובת ו/או כתובת הדואר האלקטרונית ו/או פרסום מספר הטלפון שלהם וכיו”ב.

 • יש להימנע מכל ניצול לרעה במערכת לרבות ניצול מידע אליו הנך נחשף לצורך קידום עסקיך ו/או עידוד תחרות מול צדדים שלישיים ו/או מול מפעיל המערכת. בכלל זה, יש להימנע משימוש במערכת תוך פרסום כל שירות, מוצר, עסק או אדם ו/או עשיית כל פעולה אחרת. ו/או שימוש שמטרתו איסוף מידע אחר ו/או פרסום ו/או הזמנה לרכישה בדרך עקיפה של מוצר או שירות שאינו משווק ו/או מומלץ על ידי מפעיל המערכת לרבות אך לא רק – משלוח דואר פרסומי, אלא אם קיבלת הרשאה מהגורם המוסמך לעשות שימוש בתיעוד ו/או התוכן ו/או המידע האמור, והשימוש נעשה לפי דין.

 • הנך מתחייב לא לחשוף בפני משתמשים אחרים או בפני המערכת מידע אשר הנו רגיש מבחינתך ו/או כזה שאינך מעוניין כי ייחשף בציבור, שכן אין מפעיל המערכת ו/או כל מי מטעמו יכולים להתחייב כי אלו לא ייחשפו, בין בשל תקלות במערכת, בין באמצעות צדדים שלישיים או בכל דרך אחרת. מוסכם ומובהר, כי בפרסום כל נתון, מידע ו/או חומר אישי ו/או אחר במערכת, הנך מוותר כלפי מפעיל המערכת וכל מי מטעמו על כל טענה בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או סודיות (לרבות כל מידע עסקי, סודות עסקיים הנוגעים לעסקייך ו/או מידע רגיש אחר).

2.6 רכישות וביטולים

 • מפעיל המערכת עשוי לאפשר לרכוש גישה לאזורים במערכת, כגון לקורס אינטרנטי, לשיעורים ו/או גישה לתוכניות ליווי, ו/או לובינרים, ייעוץ און ליין וכיו”ב וכן עשוי הוא לאפשר רכישה של מוצרים / שירותים אשר יינתנו מחוץ למרחב הוירטואלי, והכל – בכפוף לתשלום התמורה בהתאם לתעריפים ולתנאים הקבועים במערכת.

 • מפעיל המערכת רשאי לשנות את המחירים ו/או את תנאי הגישה מעת לעת, והמחירים ותנאי הגישה המעודכנים יחולו החל מאותו מועד. על כן, ככל שהושהתה ההשתתפות ו/או התקבל זיכוי לגבי גישה לקורס / מוצר / שירות כלשהו, ותבקש לקבל גישה חוזרת לקורס זה במועד אחר, הרי שהשימוש בזיכוי זה וקבלת הגישה מחדש יהיו כפופים לתנאים החדשים, אלא אם סוכמו תנאים אחרים בין הצדדים בכתב.

 • התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, חשבוןPaypal ו/או בכל דרך אחרת ככל שתוגדר במערכת או תוסכם בין הצדדים, ובתשלום אחד, אלא אם כן מאפשרת המערכת ביצוע תשלומים, ובהתאם לתנאי המערכת בקשר עם ביצוע תשלומים אלה, והכל, כפי שיוגדר בעמוד התשלום. מפעיל המערכת רשאי להתנות את מתן השירות באישור העסקה ו/או בביצוע התשלום בפועל. תשלומים בדרכים אחרות תהיינה אפשריות בכפוף לכך שהדבר יתואם עם מפעיל המערכת ו/או גורם האחראי על כך מטעמו, מראש ובכתב.

 • הנך מתחייב לוודא כי קיבלת את החשבונית בסמוך לביצוע התשלום וכן לבדוק כי פרטי הרכישה נכונים ומלאים. חשבונית כאמור תישלח לכתובת הדוא”ל שנמסרה למערכת.

 • מובהר, כי התשלום הוא בעבור זכות הגישה וזכות השימוש ולא בגין השימוש בפועל במידע ו/או בשירות ו/או בחומרים המסופקים, והבחירה אם לעשות שימוש בהם או לא, הנה באחריותך, ואינה מהווה עילה לדרישה ו/או לביצוע החזר. ביטול ההרשמה לא יתאפשר לאחר ביצוע התשלום, אלא אם הוסכם בכתב אחרת בין הצדדים, או הוגדר אחרת בעמוד ההרשמה לקורס / לתוכנית הליווי / ביחס למוצר האחר שאליו מתייחס התשלום.

 • מפעיל המערכת שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לסיים את השירות ו/או הגישה למערכת ו/או לאזורים בה, כמו גם את כל הפעילות במערכת בכל עת ומכל סיבה שהיא, באופן זמני או לצמיתות ו/או בכל אופן שייראה לה, מבלי שתחול עליה כל חובת הנמקה, הודעה ו/או חובה אחרת. מובהר, כי חסימה כאמור לא תגרע מתנאי הסכם זה בכל הקשור להתחייבויותיך כלפי מפעיל המערכת, אלא אם הוסכם אחרת במסמך חתום בין הצדדים.

 • הוראה לחיוב שנמסרה לשם רכישת מינוי, מוצר ו/או שירות תחייב גם כרטיס האשראי הנושא מספר אחר ויבוא להחליף את הכרטיס שבאמצעותו ניתנה הוראת החיוב.

 • בוטל אמצעי החיוב ו/או לא נפרע מלוא התשלום מכל סיבה אחרת, יגרור הדבר חיוב בגין כל הוצאה שתיגרם למפעיל המערכת לרבות הוצאות גבייה ושכ”ט עו”ד, אשר אליהם תצטרף ריבית פיגורים של 5% לכל חודש פיגור.

2.7 הגבלת אחריות וויתור על תביעות

 • המערכת אינה מתחייבת לגבות כל חומר המועלה אל המערכת ו/או שבו נעשה שימוש. בשימושך במערכת הנך מתחייב כי לא תהיה לך ו/או לכל מי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין תקלות במערכת, מחיקת כל חומר, חסימת גישתך אל המערכת ו/או כל עניין אחר הכרוך בכך, בין אם אלו נעשו באופן יזום על ידי מפעיל המערכת ו/או כל מי מטעמו ובין אם נעשו על ידי גורמים אחרים. בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יישאו מפעיל המערכת ו/או כל מי מטעמו בכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לך ו/או לכל מי מטעמך כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של גורם אחר.

 • מפעיל המערכת וכל מי מטעמו לרבות צוות הפיתוח ו/או התפעול מטעם מפעיל המערכת, וסוכניו, חליפיו, מנהליו, מדריכים ו/או מלווים עסקיים מטעמו, דירקטורים ו/או צדדים שלישיים שנשכרו על מנת לקדם את פעילותו ו/או את פעילות המערכת לא יישאו בכל אחריות לכל נזק (לרבות ישיר ו/או עקיף, בגוף בנפש ו/או ברכוש, בכל דבר ועניין הקשור בהסכם זה ו/או בפעילות המערכת והשימוש בה לרבות אי דיוקים בתוכן, תקלות, טעויות, השמטות, כשלי טכנולוגיה / חומרה / תוכנה, זליגת מידע ו/או נתונים אישיים, כשלים תקשורתיים, פריצת אבטחה, תוכנות ריגול, “וירוסים”, “זוחלים”, “באגים”, “סוסים טרויאניים”, “רובוטים”, “עכבישים”, מערכות סריקה וסקרים, קבצים מזיקים ו/או אמצעים אחרים שמטרתם לפרוץ ו/או לעקוף אמצעי אבטחה ו/או אימות, כמו גם נזקים שמקורם בפרסום חומר בלתי ראוי או התנהגות/ פעילות בלתי חוקית ו/או הפרת ההסכם על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, לא יהיו בעלת המערכת ו/או מי מטעמה אחראים לכל עניין הקשור בעסקיך והתקדמותך / אי התקדמותך המקצועית ו/או העסקית, כל הוצאה ו/או חסרון כיס ו/או אבדן רווחים ככל שיגרמו לך, והנך מתחייב שלא לבוא בכל טענה כלפי בעל המערכת ו/או מי מטעמו שעניינה נזקים כספיים ו/או עסקיים ו/או אחרים הכרוכים בשימוש במערכת.

 • ככל שלמרות האמור לעיל ייקבע על ידי רשות מוסמכת כי חלה אחריות לפי דין על מפעיל המערכת ו/או כל מי מטעמו, לא תעלה אחריותה על סך של 1,000 ₪ או מחצית הסכום ששולם על ידך למערכת, לפי הנמוך מבין השניים. כמו כן מובהר, כי לא יהא בוויתור על כל תשלום ו/או בביצוע החזר אשר יינתן או לא יינתן לך, לפי שיקול דעת מפעיל המערכת משום הודיה באחריות כלשהי ו/או ויתור על כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה העומדת לרשותו כנגדך ו/או כנגד כל מי מטעמך.

3. מדיניות הפרטיות

3.1 מטרת מדיניות הפרטיות

פרטיותך חשובה לנו. מדיניות זו נועדה לספק לך מידע בדבר המידע הנאסף על ידי המערכת על מנת לסייע לך לקבל החלטה מושכלת האם להשתמש במערכת או להימנע מהשימוש בה. ככל שאינך מסכים עם מדיניות זו כולה ו/או חלקה, כמו גם תנאי אחר בהסכם זה, אנא צא מן המערכת לאלתר והימנע מהשימוש בה.

3.2 מידע הנאסף אודותיך ו-Cookies:

 • בעת פעילותך ו/או הרשמתך למערכת, עשויה המערכת ו/או צדדים שלישיים אשר להם יש גישה אל המערכת לאסוף ו/או להיחשף למידע מסוגים שונים:

 • “מידע אישי”, דהיינו מידע שבאמצעותו ניתן לזהות אותך במישרין / בעקיפין כגון שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובת דוא”ל, כתובת אחרת, מידע אותו הנך משתף עם משתמשים אחרים, וכן מידע מסוג אחר כגון כתובת IP של מחשבך, זהות הדפדפן בו הנך משתמש, שירותים ו/או מוצרים שצרכת ו/או רכשת ו/או התעניינת בהם וכן תכני צד ג’ בהם צפית הקשורים למערכת ו/או לפעילות מפעיל המערכת, פרטים על דפי אינטרנט ו/או אזורים אחרים במערכת ומחוץ למערכת בהם הנך מבקר הקשורים אל המערכת או כאלה אשר מהם הופנית מהם אל המערכת, זמני גישה, קואורדינטות מיקום, סוג מכשיר הנייד / מערכת ההפעלה שברשותך, סוג דפדפן האינטרנט הסלולארי בו הנך עושה שימוש, נוהגיך ביחס לשימוש באתר לרבות תכנים שפרסמת או טענת, וכיו”ב. בנוסף, המערכת עשויה לאסוף ולהסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש במערכת, כאמור.

 • “מידע רגיש” דהיינו מידע עסקי העשוי להוות סוד מסחרי (להלן: “מידע עסקי”) /או מידע רגיש אחר המוגדר כרגיש בהתאם לחוק.

 • מפעיל המערכת אינו אוסף באופן סדור מידע עסקי/רגיש אולם היא עשויה לעשות כן במקרים מיוחדים. ההחלטה אם להעביר מידע עסקי/רגיש הנה שלך ואינה מחויבת על ידי מפעיל המערכת. ככל שיאסוף מפעיל המערכת ידע עסקי/רגיש הרי שהשימוש בו יעשה כאמור בסעיף ‎3 בלבד (“השימוש המידע שנאסף”).

 • לצורך שיפור השירות וכאמצעי בקרה, עשויה המערכת לתעד את השיחות הנערכות עמך בהקלטה. מובהר, כי אין מפעיל המערכת יכול לנטר מידע עסקי/רגיש אחר אותו תבחר/י לשתף במערכת. הנך נדרש שלא לשתף את המערכת בכל מידע רגיש באופן דיגיטלי ו/או כזה המתועד באמצעים אלו. מבלי לגרוע מהאמור מובהר ומוסכם, כי כל שיתוף של מידע רגיש הנו באחריותך בלבד, והמערכת וכל מי מטעמה לא יחויבו בכל אחריות בקשר לכך ו/או לשימוש שיעשה במידע שישותף והנך מתבקש לקחת בחשבון כי המערכת איננה מחויבת ולעיתים אף אינה יכולה להסיר מידע ששותף.

 • על מנת לשפר את חווית המשתמש שלך ושל משתמשים אחרים, ולממש את מטרת המערכת, משתמש ו/או עשוי מפעיל המערכת להשתמש בשירותיהם של צדדים שלישיים כגון מערכות CRM, סליקה, מערכות דיוור, רשתות חברתיות ואמצעי השיווק שלהן, שותפים עסקיים וכד’.

 • המערכת ו/או מערכות אחרות המתופעלות על ידי צדדים שלישיים אשר להם יש גישה אל המידע שלך, עשויים להשתמש בעוגיות (“cookies”). עוגיות הן קבצים קטנים שנשלחים אל מחשבך כאשר הנך מבקר באתר כלשהו, או כלים דומים שמבצעים תפקיד דומה (כגון “flash cookies”) לרבות באזורים אחרים של המערכת (כגון במכשיר הסלולארי שברשותך) ושמטרתם לשפר את איכות השירות הניתן ו/או את איכות התוכן המוצג לך על ידי המערכת ו/או על ידי מערכות אחרות, לאסוף נתונים סטטיסטיים, לאמת נתונים, לשמש לצורך ניהול אבטחת מידע, ועוד, וזאת בין היתר על ידי כך שהם אוספים מידע כדוגמת המידע שצוין לעיל (משך הזמן שביקרת במערכת, תכנים שהנך מתעניין בהם ו/או תכנים אחרים, הרגלי גלישה במערכת, וכיו”ב). חלק מהעוגיות יפקעו עם סגירת הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. מתן הוראה למחשב לא לקבל קבצים מסוג זה ו/או למחקם הנה אפשרית, שכן נתונה לך האפשרות לשנות את ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, יצירת מגבלה כאמור עשויה לפגוע בחווייתך כמשתמש ולגרום ליישומים מסוימים במערכת לא לעבוד או לא לתפקד כראוי, ומובהר כי אי תפקוד כאמור, לא יהווה עילה לבקשת החזר כספי ו/או עילה לכל דרישה אחרת מכל סוג ומין.

 • המערכת אף עשויה להיעזר בעוגיות ו/או רובוטים ו/או בוטים ו/או טכנולוגיות אחרות שמקורן בצדדים שלישיים, כגון שירותי הפרסום של רשתות חברתיות, שירותי פרסום של מנועי חיפוש וכד’ על מנת להציג לך תוכן שיווקי ממוקד ו/או מודעות של פרסום ממוקד (כלומר כזה המבוסס על פעולות קודמות ותכנים בהם הבעת עניין ו/או מידע אחר שמקורו ברשתות החברתיות) ולאסוף פרטים הנוגעים לתנאי ההתקשרות עמך, אשר בהם יעשה שימוש בהתאם למדיניות הדיוור והפרסומות של בעלת המערכת, המופיעה להלן.

 • בפעילותך במערכת הנך עשוי לשתף את המערכת ו/או משתמשים אחרים במידע אודותיך כגון תכנים אותם אתה מעלה בבלוג או בפורום, או באמצעות תוכן המשותף במענה לסקרים ו/או לשאלות ממוקדות. לידיעתך, המידע אותו אתה משתף עשוי להיות מזוהה או ניתן לזיהוי אף אם אינך מזוהה בו בשמך המלא או תוך ציון שמך החלקי, ונגישותו למשתמשים אחרים עשויה לאפשר להם לאסוף ולאגור מידע זה. לכן, אנו מזמינים אותך להפעיל שיקול דעת בדבר המידע שאותו אתה חושף בפני משתמשים אחרים ו/או בפני המערכת, ומזמינים אותך להימנע ממסירת פרטים אישיים רגישים או מידע רגיש ו/או אישי, ככל שהוא איננו הכרחי לתפעולה התקין של המערכת או שמסירתו מתחייבת מכח הסכם זה.

 • מוסכם, כי מפעיל המערכת לא יחשב כמפר של זכאותך לפרטיותך בקשר עם כל מידע (לרבות מידע כהגדרתו חוק המחשבים תשנ”ה – 1995) המזהה את המשתמש ו/או מתחקה אחר פעולותיו בקשר / בעקבות פעילות המתרחשת במערכת ו/או בקשר לשימושך בה.

3.3 השימוש במידע שנאסף

 • המערכת משתמשת במידע שנאסף בין היתר על מנת ליצור איתך קשר, לאפשר לך את הגישה אליה והשימוש בה, לספק את השירותים והתמיכה לה הנך נדרש כמשתמש, לזהותך בקלות בכניסות חוזרות, וכן על מנת להעשיר את חווית המשתמש שלך או חוויתם של משתמשים אחרים בדרכים שונות (כגון יצירת תכנים המותאמים ומעודכנים לפי צרכי המשתמשים), וכן על מנת להנגיש לך מידע, חומרי פרסום ו/או שיווק לרבות הנחות ו/או מבצעים, והכל – בכל דרך ובאמצעות כל אמצעי טכנולוגי אשר בו יבחר מפעיל המערכת ו/או מי מטעמו, לרבות באמצעות דיוור אלקטרוני, טלפון סלולארי וכיו”ב. לעיון נוסף בקשר לשימוש במידע הנאסף באמצעות דיוורים, אנא עיין במדיניות הדיוור והפרסומות של מפעיל המערכת. כמו כן, רשאית היא להשתמש במידע האישי לצורך המטרות הלגיטימיות כמפורט להלן.

 • ככל שיאסוף מפעיל המערכת מידע רגיש, הרי שהשימוש בו יהיה אך ורק לצורך מימוש מטרת המערכת כמפורט בסעיף ‎1, ו/או לצורך עמידה בחוק, ובהתאם לאינטרסים הלגיטימיים של מפעיל המערכת ו/או המערכת, ובכללם: התאמת השירות ו/או המוצר הרלבנטי, פיתוח שירותים /או מוצרים ותמחורם, זיהוי ופילוח קהלי יעד לטובת מוצרים ו/או שירותים נוספים ו/או פיתוח של מוצרים ו/או שירותים קיימים, מתן מענה לתלונות, עשיית שימוש בו לצרכים משפטיים, תיקון בעיית אבטחה, הגנה על משתמשים אחרים ו/או על זכויות המערכת, ספריה, עובדיה וכיו”ב, ניהול מו”מ לצורך מיזוג, מכירות נכסי המערכת, מימון או רכישה של כל חומר אחר, צרכים סטטיסטיים ויצירת פילוחים חברתיים ו/או פילוחי שוק ו/או פילוחים אחרים, אכיפת החוק, וכד’ (להלן: “המטרות הלגיטימיות”). מובהר, כי לצורך מימוש המטרות הלגיטימיות, תהיה המערכת רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים.

 • המידע אותו אוספת המערכת מאוחסן בשרתים בהם משתמש מפעיל המערכת. מפעיל המערכת עושה מאמץ לצורך אספקת אבטחה נאותה, אולם אין הוא יכול לקחת אחריות על כשל אבטחתי. מובהר, כי האמור מתייחס למידע הנשמר על ידי מפעיל המערכת בלבד, ועליך לקחת בחשבון כי מידע הנאסף מועבר גם לצדדים שלישיים ומאוחסן באופן המקובל אצלם. לפיכך, הנך מתבקש לבחון את מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

 • המערכת נוקטת באמצעים סבירים על מנת לשמור על המידע הנאסף אצלה, ולמנוע העברתו לגופים שלישיים שלא לצרכים ו/או שלא בהתאם לאופנים ולדרכים הקבועים בהסכם זה – לרבות באמצעות הענקת סיסמה למשתמש בחלק מן הפעילויות והגבלת מספר הגורמים אשר להם יש גישה למידע העשוי להיות רגיש וחשיפתו לצורך מימוש האינטרסים הלגיטימיים של המערכת בלבד. עם זאת, ככל מערכת המופעלת באמצעים סלולאריים ו/או מקוונים, אין מפעיל המערכת ו/או מי מטעמו יכולים להתחייב כי מידע ו/או פרטים כלשהם לא ייחשפו ו/או לא יזלגו, ומובהר כי אין המערכת חסינה באופן מוחלט מפני פריצות. על כן, בשימושך במערכת הנך משחרר את מפעיל המערכת וכל מי מטעמו מכל נזק ו/או אחריות ישירים ו/או עקיפים העשויים להיגרם לך ו/או למי מטעמך בקשר לאמור לעיל לרבות חדירות למידע, התקפות, ניסיונות פריצה, תקלות, שיתוף מידע על ידי צדדים שלישיים וכיו”ב.

3.4 רשתות חברתיות וצדדים שלישיים

 • מדיניות פרטיות זו אינה חלה על איסוף של מידע על ידי צדדים שלישיים לרבות ספקים חיצוניים שבאמצעותם נגבים תשלומים בגין מוצרים המוצעים במערכת וכן אתרים אליהם מופיעים קישורים במערכת ומפרסמים, ככל שאלו מופיעים בה, לרבות אזורים קשורים כגון אלו המצויים ברשתות חברתיות. אנא פנה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של אתרים/מערכות אלה על מנת להבין כיצד אלו עושים שימוש בפרטייך וכיצד אוספים הם מידע הקשור אלייך ומשתפים אחרים בו. מובהר, כי מפעיל המערכת ו/או כל מי מטעמו אינם אחראים לכל מידע שנמסר לספק חיצוני ובשימושך במערכת הנך מצהיר ומתחייב כי כל מידע כאמור נמסר מרצונך החופשי, לפי שיקול דעתך, על אחריותך ולאחר שבדקת את טיב, איכות ומהות השירות המוענק על ידי אותם גורמים צדדים שלישיים.

 • מובהר, כי המערכת ו/או אזורים הקשורים אליה, כגון רשתות חברתיות עשויים לאפשר למשתמשים לתקן, למחוק או לעדכן מידע באזורים מסוימים. עם זאת מובהר, כי אין המערכת ו/או מפעיל המערכת ו/או כל מי מטעמם יכולים להיות אחראים על חומרים שהועתקו ו/או נחשפו בטרם מחיקתם על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, יש לקחת בחשבון, שאף אם נמחק תוכן כזה או אחר, המערכת ו/או אזורים קשורים אליה, כגון רשתות חברתיות וצדדים שלישיים, עשויים לשמור בארכיון שלהם מידע לתקופה מסוימת לצרכים עסקיים לגיטימיים ו/או למימוש המטרות הלגיטימיות ו/או על מנת להתאים את המערכת לדרישות החוק ו/או לפי צרכיהם ומדיניותם. בכפוף לאמור, הנך רשאי למחוק כל חומר שהועלה על ידך ושניתן למחקו ככל שאינך מעוניין עוד בשיתופו, וככל שהנך משתתף באזורים שהגישה אליהם מוגבלת, הנך נדרש לעשות זאת מיד עם החלטתך לפרוש מהאזור ו/או בסמוך לסיום תקופת הגישה. יציאה מאזור מסוים אשר הגישה אליו הוגבלה מבלי להסיר חומרים כאמור, תיחשב כוויתור מוחלט מצידך על מחיקתם ועל כל טענה הקשורה לחשיפתם.

3.5 העברת פרטי כרטיס אשראי

 • ככל שהמערכת תציע שירותים ו/או תמכור מוצרים בתשלום, ייעשה שימוש במערכת סליקה ו/או בשירותי גבייה חיצוניים אשר שרתיהם עשויים להימצא בישראל או בחו”ל ומובהר כי הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות מאובטחת בתקן של פרטי האשראי שלך מועברים לספקים אלו, באחריותך. אנו מעודדים אותך לוודא את מדיניות הפרטיות של ספקים אלו בכל הקשור לשימוש בפרטי האשראי, ומובהר, כי בכל מקרה לא יהיה מפעיל המערכת ו/או מי מטעמו אחראים בכל אופן לשמירת או אי שמירת פרטי האשראי בידי צדדים שלישיים אלו או לכל עניין אחר הכרוך בפעילותם.

3.6 משך הזמן בו פרטיך האישיים נשמרים, זכות עיון ומחיקת המידע

 • מפעיל המערכת רשאי לשמור את פרטיך האישיים, לרבות מידע רגיש (ככל שייאסף) כל עוד הוא זקוק להם על מנת לספק לך שירותים ו/או לצורך מימוש המטרות הלגיטימיות (כהגדרתן לעיל).

 • ככל שהנך מעוניין לדעת איזה מידע נשמר אצל מפעיל המערכת ולדרוש את הסרתו, אנא פנה אל מפעיל המערכת. מובהר, כי ככל שהמערכת תראה זאת לנכון וככל שהחוק אינו אוסר זאת, יהיה מפעיל המערכת רשאי לפי שיקול דעתו להותיר בידיו עותקים של כל מידע רגיש כאמור באופן בלתי מקוון ו/או להפוך את המידע האישי לאנונימי, והכל באופן ובהיקף הנדרש לו, ובלבד שיעשה זאת לצורך עמידה בתנאי כל דין ו/או מימוש האינטרסים הלגיטימיים שלו, כמפורט לעיל.

 • זכאותך וחיובך במחיקת מידע ברשתות חברתיות הנו בהתאם לקבוע בסעיף ‎2 לעיל.

4. מדיניות דיוור ופרסומות

בהרשמתך למערכת לרבות באמצעות שימושך בדפי מכירה ו/או נחיתה ו/או בונוסים ו/או הטבות / מדריכים וכיו”ב המוצעים בה, ו/או בהסכמתך לרכוש מוצר ו/או שירות, ו/או בעת הבעת עניין בהם, הנך מביע את הסכמתך לקבל דיוור פרסומי [כהגדרתו בתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ו – 1982] – (להלן: “חוק התקשורת”), וזאת בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים (כגון ווטס אפ, אמצעים ושיטות עבודה בפייסבוק, בוטים, הודעות טקסט, פקסים או כל צורת תקשורת אחרת בה יבחר מפעיל המערכת לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור באמצעות כל פלטפורמות ו/או מדיות ו/או טכנולוגיות אחרות – בין אם קיימות כיום ובין או יומצאו בעתיד. הסכמתך כאמור מתייחסת הן לקבלת דיוור ממפעיל המערכת והן משותפיו העסקיים, ובקשר עם עניינים שונים הקשורים בתחום הקידום העסקי ו/או הקידום האישי-עסקי ו/או בתחומים אחרים העשויים להביא לשגשוג והצלחה, והכל – לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל המערכת.

כמו כן הנך מצהיר כי ידוע לך שתוכן שיישלח אליך עשוי להיחשב כפרסומי בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן: “חוק התקשורת”), וזאת אף אם אין הוא כולל מכירה ישירה ועל כן הנך מאשר, כי בשימושך כאמור במערכת הנך מביע בתום לב את רצונך לקבל את התוכן החינמי האמור באופן שאינו מכביד על העברתו ו/או על העברת מסריו, בין אם התוכן כולל מכירה ישירה ובין אם לא, ולפיכך הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי סימון התוכן כ”פרסומת” ו/או כל טענה אחת בקשר עם חוק התקשורת, לרבות כל דיוור שקיבלת (ככל שקיבלת) בעבר. כמו כן, הנך מצהיר כי פנייתך למערכת ו/או השימוש בה נעשה לאור ובעקבות המוניטין אותו רכש מפעיל המערכת והיכרותך עם פעילותו ולפיכך לא תבוא בכל טענה בקשר לכשל בשמו של בעל המערכת, כתובתו או פרטי יצירת הקשר עמו.

מובהר, כי בקשתך “להסיר” את עצמך מרשימת התפוצה באמצעי תקשורת כלשהו (שימוש בפייסבוק לרבות באמצעות בוטים / הודעות אס.אם.אס / דיוור בדואר ו/או ניהול רשימות תפוצה בווטסאפ ו/או בכל פלטפורמה, טכנולוגיה ו/או מדיה אחרים ככל שקיימים כיום ו/או יומצאו בעתיד), משמעה בקשה לפיה לא ישלח אליך דיוור באותו אמצעי תקשורת בלבד אשר בו נתבקשה ההסרה. מובהר, כי דיוור באמצעי תקשורת שונים (כגון שימוש בפייסבוק לרבות באמצעות בוטים כלעומת הודעות אס.אם.אס, כלעומת דיוור בדואר, כלעומת ניהול רשימות תפוצה בווטסאפ ו/או כלעומת שימוש בכל פלטפורמה, טכנולוגיה ו/או מדיה אחרים ככל שקיימים כיום ו/או יומצאו בעתיד) נחשב לדיוור הנעשה ברשימות נפרדות. לכן, ככל שברצונך להיות מוסר משתי הרשימות, עליך לציין זאת מפורשות בבקשת ההסרה ולוודא כי בקשתך נקלטה אצל מפעיל המערכת או לבקש את ההסרה מכל פלטפורמה בנפרד.

הנך מאשר, כי אף אם תהא סבור שלא נרשמת בעבר לרשימת התפוצה של מפעיל המערכת, או חלה טעות ופרטיך השתרבבו לרשימת תפוצה כזו או אחרת, או קיבלת דואר פרסומי מכל סיבה אחרת שהיא ללא הרשאה מראש, הרי שכל מייל שתקבל ושלא תישלח הודעה למפעיל המערכת כנגד שליחתו בתוך שבועיים מהיום שבו נשלח אליך, או כל מייל שלא נפתח על ידך, יחשב כמייל אשר הוסכם על קבלתו וחל ויתור על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה לגביו ואינו מהווה טרדה ו/או כל עוולה אחרת מבחינתך.

מוסכם, כי בקשת הסרה אינה מחייבת את מפעיל המערכת למחוק מידע אודותיך אשר הוסכם כי לא יימחק בהסכם זה. כמו כן מוסכם, כי מפעיל המערכת ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לשמור פרטים אודות פעילותך במערכת, להעביר את פרטיך ל”רשימת החסומים” ו/או ליצור עמך קשר על מנת להעביר אליך הודעות חשובות בנוגע לתפעול מערכת, או מידע אחר, שאינו פרסומי ו/או באופן שאינו אסור לפי חוק התקשורת, לרבות לצורך מימוש המטרות הלגיטימיות כהגדרתן בסעיף ‎3.2 לעיל.

כמו כן מובהר, כי אין בהסרתך מרשימת הדיוור כדי למנוע ממך להיחשף לתכנים פרסומיים ו/או שיווקיים ו/או אחרים מכל סוג לרבות תכני צד ג’, בהם עושה המערכת שימוש בין באמצעות האתרים ו/או הטכנולוגיות ו/או המדיות ו/או אמצעי התקשורת המופעלים על ידי מפעיל המערכת, לרבות רשתות חברתיות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מאפשר למפעיל המערכת לנטר בכל עת, ואף לאחר הסרתך מרשימת התפוצה את פעילותך בקשר להרשמה לרשימות, שליחת וקבלת מידע אל וממפעיל המערכת ו/או מי מטעמו, פתיחת או אי פתיחת המיילים וכן מסכים כי מפעיל המערכת יהיה רשאי לעקוב לפי הצורך, על פעילותך כאמור, וזאת לצרכים פנימיים, לצורך שיפור איכות השירות המוענק וכן למטרת שימוש בו לצרכים משפטיים או לצורך המטרות הלגיטימיות של המערכת, כפי שהוגדרו לעיל.

הנך מאשר כי ידוע לך שהמערכת אינה חפה מפני טעויות, ועל כן, ככל שלאחר בקשתך להפסיק לקבל דואר פרסומי בכל זאת נשלח אליך דיוור פרסומי, הנך מתחייב לפנות למפעיל תוך לא יאוחר מ-30 יום משליחת הבקשה הראשונה בכתובת הדואר המצוינת בסעיף ‎1 להלן באמצעות דואר רשום וכן לעשות שימוש ביתר פרטי מפעיל המערכת המפורטות באותו סעיף, ולהדגיש בפניות אלה כי “זוהי דרישה שניה להפסקת משלוח דיוור באמצעות [ולציין את אמצעי התקשורת הרלבנטיים לפנייתך]”. מובהר, כי דרישה זו יכול ותהיה אך ורק בכתב, באמצעות דוא”ל / דואר בהתאם לפרטי ההתקשרות האמורים בסעיף ‎6.1 להלן, ולא תתקבל כל טענה כי דרישה כאמור נשלחה בדרך אחרת, אשר יש בה כדי לחייב את מפעיל המערכת לתגובה. זאת, על מנת לוודא ולסייע למפעיל המערכת לוודא מה מקור הטעות.

מוסכם, כי אלא אם פעלת כאמור במדיניות זו, הרי שכל פניה שלצידה דרישה לתשלום בשל דיוור פרסומי תיחשב פנייה שנעשתה בחוסר תום לב ותזכה את מפעיל המערכת בסעד של פיצוי מוסכם בגובה של עד 1,000 ₪ לכל מייל שלגביו הועברה דרישה, וזאת לפי דרישתו של מפעיל המערכת, ומבלי לגרוע מזכותו לתבוע והישפות בגין נזקיו הנוספים, ככל שהיו כגון עוגמת נפש, אבדן ימי/ זמן עבודה, הטרדה, שכ”ט עו”ד והוצאות וכיו”ב.

כמו כן מוסכם, כי היה, ולמרות הצהרותיך והתחייבויותיך כמפורט לעיל, ייקבע על ידי פס”ד חלוט כי חלה אחריות על מפעיל המערכת, יחול האמור בדבר גובה הגבלת אחריותה כמפורט בסעיף ‏‎7.3 לעיל בתנאי השימוש, וכי אף אם תוגש תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין מספר הודעות פרסומיות, הרי שאגירת הודעות אלו תיחשב כאגירה בחוסר תום לב וכמסכת אחת, אשר בכל מקרה לא יעלה גבול אחריות בעל המערכת ו/או כל מי מטעמו על 1,000 ₪ בעבור משלוח כל ההודעות ו/או המסרונים יחד.

מובהר ומוסכם, כי מפעיל המערכת נוהג לבקש משותפיו העסקיים הממליצים על שירותיו ו/או משתפים עמו פעולה כי יעמדו בתנאי חוק התקשורת, אולם אין הוא יכול לשלוט על התנהלותם ו/או עמידתם בחוק. בשימושך במערכת הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעיל המערכת ו/או כל מי מטעמו בקשר עם דיוורים ו/או פרסומות של צדדים שלישיים.

להסרת הספק מובהר, כי מדיניות זו הנה חלק מהסכם זה אשר כל כלליו חלים עליך כמשתמש במערכת.

5. כללי

 • למפעיל המערכת ולכל מי מטעמו שמורה הזכות לשנות את העיצוב של המערכת, שמה, כתובת אחסונה, מתכונתה, לעדכן את המערכת וכל חלק בה, להוסיף שירותים ו/או מוצרים ו/או יישומים וכן תכנים מכל סוג ו/או לגרוע מהם, וכן להפסיק ו/או לסגור את השימוש בה, להשבית את המערכת כולה או חלקה (בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או ביצוע פעולות אחרות), באופן יזום לפרק זמן מוגבל או קבוע וכן לסרב לרישומו של כל אדם/גורם ו/או למחוק ו/או למנוע גישה ממשתמש כלשהו, והכל באופן חלקי ו/או מלא מכל סיבה (לרבות בשל הפרת אי אילו מתנאי הסכם זה), לרבות בכל אזור מאזורי המערכת, ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה, בכל עת ובכל אופן, ולפי שיקול דעתו של מפעיל המערכת.

 • רישומי המחשב של מפעיל המערכת יהוו ראיה לכאורה בקשר עם נכונותם ומוסכם כי נטל ההוכחה בקשר לאי אמיתיותם מוטל עליך.

 • מובהר ומוסכם, כי אין בשימוש במערכת ובכל חלק שלה, כדי ליצור בינך ובין מפעיל המערכת ו/או כל מי מטעמו כל שיתוף פעולה, יחסי שותפות, יחסי עובד מעביד, קשרי זכיינות, קשרי סוכנות, ו/או קשרים עסקיים מכל סוג אחר, אלא אם הוסכם על כך מפורשות, במסמך פרטני, מראש ובכתב באופן שזה נחתם בחתימה ידנית על ידי שני הצדדים.

 • הנך מתחייב לשפות ולפצות את מפעיל המערכת וכל מי מטעמו מיד ולפי דרישת מפעיל המערכת בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה שתשאנה בהם, לרבות הוצאות משפטיות כתוצאה מהפרה של הסכם זה ו/או אי עמידה בו ו/או הוראות כל דין ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר שלך ו/או של מי מטעמך שיש בו כדי להוות פגיעה בתנאי הסכם זה ו/או במפעיל המערכת (לרבות מי מטעמו) ו/או בדין, לרבות אך לא רק מתן הצהרות בלתי נכונות.

 • במקרה של שאלה פרשנית או סתירה בין התנאים המפורטים בהסכם זה ובין המידע המסופק במערכת יפורשו הדברים ככל הניתן כמשלימים זה את זה, וככל שפירוש זה אינו אפשרי תגבר הפרשנות העומדת לטובתו של מפעיל המערכת.

 • מפעיל המערכת רשאי להמחות, להסב, ו/או להעביר כל זכות ו/או הרשאה המוענקת לה לכל גורם לפי שיקול דעתה, וכן כל חובה המוטלת עליה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין לכל צד ג’, ומובהר, כי זכות ההמחאה / ההסבה / העברה / הענקת הרשאה כאמור אינה מוקנית לך כמשתמש במערכת.

 • אי אכיפת זכות ו/או הוראה מהוראות הסכם זה על ידי מפעיל המערכת לא תיחשב כוויתור על אותה זכות ו/או הוראה ולא תיחשב כתקדים לבאות.

 • במקרה בו הוראה מהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, לא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות הסכם זה, אשר תישארנה בתוקף מלא.

 • הכותרות במסמך זה נועדו לנוחות בלבד, ואין לפרש כל עניין הכתוב במסמך זה לפיהן, או להסתמך עליהן.

 • התנאים המפורטים בהסכם זה ממצים את המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים.

 • כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, כל האמור לגבי אדם מתייחס גם לתאגיד, ולהיפך והכל אלא אם משתמע אחרת מהקשר הדברים.

 • בשימושך במערכת הנך מביע את הסכמתך, לפיה במקרה של סכסוך, סמכות השיפוט הייחודית תהיה שייכת לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, וכי יחול הדין הישראלי.

 • בשימושך במערכת הנך מביע את הסכמתך ומתחייב כי תביא לידיעת המערכת כל עניין העשוי להיות שנוי במחלוקת בתוך זמן סביר ממועד גילויה, ובכל מקרה – לא יותר מחצי שנה מגילוי כל נזק ו/או עילת תביעה וכי ככל שלא תעשה כן, יראו בעילה העומדת בבסיס המחלוקת כעילה שדינה כדין עילה שהתיישנה.

6. תלונות, דיווחים על פגיעות ופניות אל המערכת

 • ככל שהנך סבור כי נפגעה זכותך ו/או זכויותיו של צד ג’ בשל השימוש במערכת אנא צור עמנו קשר באמצעות כתובת הדוא”ל idan@strul.co.il או בטלפון 052-3462064, או בדואר ל: עידן סטרול, השומר 6, קרית ביאליק 2723747, תוך פירוט הפגיעה וציון מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. מפעיל המערכת ו/או מי מטעמו יעשו מאמץ לטפל בהקדם בכל פניה אולם אין הם מתחייבים להיענות בפועל לכל פנייה או לפעול בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה של התייחסות מצד מפעיל המערכת לפנייתך, הנך מתחייב לשתף פעולה עם מפעיל המערכת בכל שאלה ו/או דרישה